Stadgar

Stadgar – beslutade vid årsmöte 2004-02-08 med ändring av §9 av årsmötet 2017-03-21.

§1

Firma

Föreningen benämns Häljarp/Saxtorp Byaförening

§2

Säte

Föreningens säte är Häljarp

§3

Ändamål

Föreningen är ideell, religiöst och politiskt obunden förening med syfte att bevaka och tillvarata gemensamma intressen i Häljarp/Saxtorp och därigenom skapa en ökad gemenskap mellan byinvånarna samt en trivsam boendemiljö. Föreningen skall vara en naturlig kommunikationskanal mellan byinvånarna och kommunen och övriga samhällsfunktioner

§4

Verksamhetens bedrivande

Styrelsen verkställer av årsmötet beslutad verksamhet. Föreningen skall kunna fungera som remissorgan i kommunala frågor som berör Häljarp/Saxtorp.

§5

Medlemskap

Medlemmar kan vara enskilda personer, föreningar och företag med huvudsaklig verksamhet i Häljarp/Saxtorp, Landskrona kommun. Medlem är den som erlagt fastställd årsavgift för aktuell period.

§6

Fastställande av medlemsavgifter

Fastställande av medlemsavgifter sker vid ordinarie årsmöte.

§7

Verksamhetsår

Verksamhetsår skall vara kalenderår.

§8

Beslutande organ

Ordinarie årsmöte är högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas senast april månad varje år. För giltigt beslut på årsmötet skall följande ärenden behandlas:

•  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

•   Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet

•   Mötets behöriga utlysande samt fastställande av röstlängd

•           Styrelsens verksamhetsberättelse

•           Revisorernas berättelse

•           Fastställande av balansräkning samt beslut om disposition av årets vinst   eller förlust

•           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende årets förvaltning

•            Val av ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst två och högst åtta styrelseledamöter

•              Val av två revisorer och en revisorsuppleant

•              Val av två personer samt en suppleant att utgöra valberedning inför nästa ordinarie årsmöte

•               Förslag till verksamhetsplan och budget

•                Förslag från styrelsen samt motioner från medlemmar

•                Fastställande av medlemsavgifter

•                Övriga frågor

Extra årsmöte

Om ordinarie årsmöte beslutar eller styrelseledamot, revisor eller 1/5 av medlemmarna så önskar skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall ske på samma sätt som inför ordinarie årsmöte. På extra årsmöte får endast beslutas i ärende som angivits i kallelsen.

§9

Kallelse till årsmöte

Kallelse skall annonseras på föreningens hemsida samt i någon av de gratis-
tidningar som delas ut i området en månad före årsmötet.
Medlem som önskar få ärende behandlat vid årsmötet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen fjorton dagar före årsmötet

§10

Röstlängd

Vid årsmöte upprättas röstlängd. Varje medlem har en röst oaktat medlemmen är enskild person, förening eller företag.

§11

Styrelse

Styrelsen och eventuella styrelsesuppleanter väljs av årsmötet och företräder föreningen under verksamhetsåret. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelserepresentanter väljs normalt på två år dock inte för första verksamhetsåret då halva styrelsen väljs på ett år.

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst elva ledamöter. Årsmötet väljer

• Ordförande (första verksamhetsåret två år)

• Sekreterare (första verksamhetsåret ett år)

• Kassör (första verksamhetsåret ett år)

•  Samt ytterligare två till åtta ledamöter.

Styrelsen skall sammanträda vid minst fyra tillfällen per år.

§12

Revisorer

Två revisorer och en suppleant väljs för två år dock inte första verksamhetsåret då en revisor och suppleant väljs för ett år. Revisorerna är ansvariga inför årsmötet.

Revisorerna skall utföra såväl ekonomisk granskning som förvaltningsrevision. För detta ändamål skall revisorerna ha tillgång till föreningens alla räkenskaper, protokoll, avtal och andra handlingar.

§13

Valberedning

Årsmötet utser valberedning bestående av två personer varav en är sammankallande. En suppleant utses. Valberedningen utses på två år dock skall en av ledamöterna första året utses på ett år.

§14

Firmateckning

Ordförande och kassör tecknar firman var för sig upp till ett belopp av 2000 kr. Vid utbetalningsbelopp därutöver krävs protokollfört styrelsebeslut

§15

Ändring av stadgar

För giltigt beslut om stadgeändring krävs att sådant beslut fattats med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie.

§16

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs att sådant beslut fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie